Organizing Committee

Presidents
Sadovnichiy Viktor A. (Moscow)
Lomonosov Moscow State University
 
Gafurov Ilshat R. (Kazan)
Kazan Federal University
   
         
Co-chairmen
Nenajdenko Valentine G. (Moscow)
Lomonosov
Moscow State University
 
Antipin Igor S. (Kazan)
Kazan Federal University
 
Galkin Vladimir I. (Kazan)
Kazan Federal University
         
Members
Beloglazkina E.K. (Moscow)
Kalmykov S.N. (Moscow)
Kazakov G.A. (Moscow)
Vatsadze S.Z. (Moscow)
Vorozhtsov N.I. (Moscow)
Volkova T.B. (MESOL)  Amirov R.R. (Kazan)
Balakina M.Yu. (Kazan)
Burilov A.R. (Kazan)
Burilov V.A. (Kazan)
Chelnokova I.A. (Kazan)
Cherkasov R.A. (Kazan)
Evtyugin G.A. (Kazan)
Karasik A.A (Kazan)
Kuramshin A.I. (Kazan)
Kurbangalieva A.R. (Kazan)
  Madzhidov N.I. (Kazan)
Mamedov V.A. (Kazan)
Mironov V.F. (Kazan)
Nemtarev A.V. (Kazan)
Semenov V.E. (Kazan)
Solomonov B.N. (Kazan)
Solovieva S.E. (Kazan)
Stoikov I.I. (Kazan)
Tatarinov D.A. (Kazan)
Yakhvarov D.G. (Kazan)